انتخاب مفهوم در محصول چیست؟

یکی از اجزا مهم توسعه یک محصول انتخاب مفهوم یک محصول در میان مفاهیم گوناگون است از این رو در نخستین گام برای آنکه بدانیم چگونه یک مفهوم را از میان مفاهیم متعدد برگزینم تعدادی پرسش مطرح می کنیم که پاسخگویی به آن ها راهنمای عمل شما در انتخاب مفهوم خواهد بود. این پرسش ها عبارت اند از:

با در نظر گرفتن این امر که طراحی ها هنوز چندان کامل نیستتند، تیم چگونه می تواند بهترین مفهوم را بر گزیند؟

چگونه می توان تصمیمی گرفت که مورد استقبال همه گروه قرار گیرد؟

چگونه می توان جنبه های مطلوب مفاهیم ضعیف را شناسایی نموده و مورد استفاده قرار داد؟

چگونه می توان فرآیند تصمیم گیری را مستند سازی نمود؟

اگر بخواهیم یک تعریف از توسعه محصول ارائه دهیم عبارت است از:

انتخاب مفهوم به فرآیند ارزیابی مفاهیم با در نظر گرفتن نیازهای مشتری و سایر معیارها، مقایسه نقاط ضعف و قوت نسبی مفاهیم و انتخاب یک یا چند مفهوم برای بررسی بیشتر،آزمایش و توسعه اطلاق می شود. به عبارت دیگر انتخاب مفهوم در واقع فرآیند کاهش و کم کردن حجم بدیل های مفهوم پس از بررسی دقیق انتخاب مفهوم همگراست، اما به طور مداوم تکرار می گردد و ممکن است مفهوم برجسته ای در همان ابتدای امر ایجاد نکند.

شما برای آنکه بتوانید ازمیان مفاهیم متعدد دست به انتخاب یک مفهوم بزنید می توانید از رویه های گوناگون استفاده نمایید:

تصمیم بیرونی:مفاهیم به منظور اتنخاب مشتری ، مراجع، یا فرد دیگری برگردانده می شوند.

قهرمان محصول: یکی از اعضای با نفوذ و تاثیرگذار تیم توسعه محصول، مفهومی را براساس ترجیح شخصی انتخاب می کنند.

شهو: مفهوم به واسطه احساسی که القا می کند ، انتخاب می شود. در این روش از معیارهای آشکار یا موازنه استفاده نمی شود.

رای گیری چندگانه: هر کدام از اعضای تیم به چندین مفهوم رای می دهد. مفهومی که بیشترین را از آن خود نماید، انتخاب می شود.

دلایل موافق و مخالف: تیم ، نقاط قوت و ضعف هر کدام از مفاهیم را فهرست کرده و بر پایه نظر کل گروه، مفهومی را انتخاب می نماید.

در این مقاله شما را با مفاهیم مقدماتی انتخاب مفهوم آشنا نموده یم که یکی از گام های مهم و جدانشدنی در توسعه یک مفهوم است. آشنایی هر چه بیشتر با انتخاب مفهوم به شما کمک خواهد کرد که در توسعه محصولات با موفقیت بیشتری عمل نمایید.