تکنولوژی چیست؟

تکنولوژی یا فناوری عبارت است از مجموعه ای متشکل از اطلاعات، ابزارها و تکنیک هایی که از علم و تجربه عملی نشأت گرفته اند و در توسعه، طراحی، تولید و به کارگیری محصولات، فرایندها، سیستم ها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرند.

تعریف جامع تکنولوژی عبارت است از “مجموعه ای متشکل از اطلاعات، ابزارها و تکنیک هایی که از علم و تجربه عملی نشأت گرفته اند و در توسعه، طراحی، تولید و به کارگیری محصولات، فرایندها، سیستم ها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرند “.(۱۹۸۹ Abetti)
در فرهنگ نامه ویکیپدیا فناوری یا تکنولوژی شگردها وبه کاربردن ابزارها، دستگاه‌ها، ماده‌ها و فرایندهایی گره گشای دشواری‌های انسان تعریف شده است.

تکنولوژی چیست

تکنولوژی چیست

این تعریف برخی مفاهیم کلیدی مرتبط با تکنولوژی و نقش آن ها را در رقابت روشن می سازد :

الف) تکنولوژی در قالب محصولات و نیز فرایندها یا روش های مورد استفاده در خلق محصولات و خدمات جدید متبلور می شود؛

ب) تکنولوژی اطلاع یافتن از چگونگی به کارگیری دانش علمی و مهندسی برای دستیابی به نتایج عملی یعنی محصولات، فرایندها و خدمات یا دانستن چگونگی دستیابی به نتایج عملی بر اساس تجربه است؛

ج)  تکنولوژی باید همراه با علم و تجربه عملی(تکنیک) انجام شود . از آنجا که این واژه ها اغلب به طور مناسب به کار گرفته نمی شوند در اینجا به منظور تسهیل فهم آ ن ها، تعاریف مربوط ارائه و تشریح می شوند : علم، دانش عام با هدف افزایش دانایی ما درباره طبیعت و جامعه است که بر اساس ثبات و توانایی آن در توضیح و پیش بینی پدیده ها، مورد پذیرش عموم قرارگرفته است . تکنولوژی، دانشی عام با هدف شناخت راه حل های عمومی برای مسائل خاص است که بر اساس توانایی کاربرد مؤثر آن پذیرفته شده است . تکنیک، دانشی خاص است که هدف آن حل مسائلی ویژه است که به صورت موردی و بر اساس تناسب واقعی و مستقل از دانش مربوط به اصول عمومی زیرساختی آن، مورد پذیرش قرار می گیرد . بنابراین می توان گفت علم، تکنولوژی و تکنیک صور ت هایی از دانش هستند که می توانند بر اساس سطوح عمومیت یافتن، اهداف و پذیرش از یکدیگر متمایز شوند . علم و تکنولوژی هر دو صور ت هایی از دانش عمومی به شمار می روند به طوری که دانش آن ها در سطح بالاتری از دانش کاری پایه قرار دارد . تکنیک، صورتی از دانش خاص است و می توان آن را مهارت حل مسأله بدون اطلاع از اصول زیرساختی دانست . پذیرش نیز بر اساس معیارهای متفاوتی صورت می گیرد به طوری که علم هنگام پذیرش جامعه علمی هویت پیدا می کند درحالی که تکنولوژی و تکنیک در صورت حل مسائل خاص و دستیابی به اهداف عملی به رسمیت شناخته می شوند . شرکت ها به دلیل ارتباط تکنولوژی و تکنیک با نتایج عملی، به درگیری در این مقوله ها علاقه مند هستند؛

ابعاد فناوری

ابعاد فناوری

 

د) برای ایجاد و توسعه تکنولوژی دو فرایند مشخص می توان در نظر گرفت . از یک سو، فرایندی که از دانش علمی آغاز می شود و کاربردهایی عملی به دنبال دارد و از سوی دیگر، فرایندی که با گردآوری دانش تجربی آغاز شده است و از طریق عمومیت بخشیدن، به ایجاد تکنولوژی منجر می گردد؛

ه) از دیدگاه تجاری، تکنولوژی به خودی خود مطلوب نیست مگر آنکه با اهداف نوآورانه ارتباط داشته باشد؛

و) تکنولوژی، علم و تکنیک همگی صورت هایی از دانش صریح و متبلور هستند . در شرکت ها، همچنین صورت هایی از دانش ضمنی وجود دارد نظیر دانشی که در میان مردم، سیستم های مدیریتی، فرهنگ و ارزش ها متبلور شده است که واضح نیستند اما عاملی کلیدی برای حل مشکلات و دستیابی به نتایج به شمار می روند .