نکات کلیدی در طراحی مفهومی یک محصول

تجزیه کیفیت و مفهوم: مبنای نظریه تشکیل دهنده شیوه انتخاب مفهوم این است که معیارهای انتخابی و نیازهای مشتری (به لحاظ کاربرد ) را بتوان به صورت مستقل ارزیابی نمود و اینکه کیفیت مفهوم برابر با مجموع ویژگی های مفهوم در زمینه هر کدام از معیارها می باشد.این احتمال وجود دارد که برخی از مفاهیم محصول به آسانی به مجموعه ای از معیارهای مستقل تجزیه شود و یا انکه ارتباط دادن عملکرد مفهوم در زمینه معیارهای مختلف به کیفیت کلی مفهوم کار دشواری باشد.
معیارهای انتزاعی و ذهنی: برخی از معیارهای انتخاب ، بویژه معیارهای مربوط به زیبایی شناختی ، بسیار انتزاعی هستند و انتخاب بدیل صرفا براساس معیارهای انتزاعی باید به دقت صورت گیرد.در حالت کلی باید گفت قضاوت جمعی تیم توسعه ، بهترین شیوه برای ارزیابی مفاهیم در ابعاد انتزاعی نیست. بلکه تیم باید بدیل را به ۳ یا ۴ مورد که داده و سپس نظرات مشتریان نمونه را که از بازار انتخاب هدف محصول انتخاب شده اند را جمع آوری نمایند که احتمالا این کار از طریق مدل ها یا نمونه های استفاده شده جهت نشان دادن مفاهیم صورت می گیرد.

تسهیل بهبود مفاهیم: شاید تیم بخواهد در حین بحث در مورد امتیاز هر کدام از مفاهیم، به ویژگی های بارز مفاهیم چه مثبت چه منفی توجه داشته باشد. در این مرحله شناسایی هر کدام از ویژگی های که بتوان آن ها را در مورد مفاهیم دیگر اعمال نمود و همچنین موضوعات قابل بررسی جهت بهبود مفهوم امری مفید خواهد بود.

زمان لحاظ کردن هزینه: اکثر معیارهای انتخاب برگرفته از نیازهای مشتری هستند اما سهولت انتخاب و هزینه تولید جز نیازهای مشتری نمی باشند. تنها دلیل توجه مشتریان به هزینه تولید ،حد پایین قیمت فروش را تعیین می کند.

انتخاب مولفه های مفاهیم جمع شده: برخی از مفاهیم در حقیقت مجموع چند مفهوم ساده تر هستند. در صورتی که تمامی مفاهیم تحت بررسی ، شامل انتخاب هایی از یک مجموعه ساده تر متشکل از معیارهای ساده تر می باشند. می توان مولفه های ساده تر را در ابتدا و به نحوی مستقل قبل از ارزیابی مولفه های پیچیده تر مورد ارزابی قرار داد.

بکارگیری انتخاب مفهوم در کل فرآیند توسعه: اگر چه در طول فصل تاکید ما بر به کارگیری روش برای انتخاب مفهوم محصول پایه ای بود، اما فعالیت اتخاب مفهوم بارها بارها در بسیاری از سطوح دقیق در فرآیند طراحی و توسعه مورد استفاده قرار می گیرد.

فرآیند انتخاب مفهوم محصول می تواند برای انتخاب مفهوم اصلی مورد استفاده قرار گیرد.در نهایت، می توان انتخاب مفهوم را در دقیق ترین سطوح طراحی و تصمیم گیری مثل انتخاب رنگ و مواد به کار برد.